KLUBOVÝ ŘÁD

I. Všeobecné pokyny pro provozování aktivní činnosti

 1. Aktivní činnosti se může účastnit osoba, která je seznámena se stanovami a klubovým řádem a řádně uhradila členský příspěvek.
 2. Majitel psa - aktivní člen je povinen před první účastí na aktivní činnosti předložit očkovací průkaz psa za účelem kontroly vakcinace, která nesmí být starší 1 rok a mladší 20 dnů. Minimální rozsah očkování je proti vzteklině, parvoviroze, leptospiroze, infekční hepatitidě a psince. Bude-li záznam o vakcinaci v rozporu s uvedenými časovými limity, je skupinář pověřený vedením aktivní činnosti oprávněn majitele a jeho psa do aktivní činnosti nepřijmout a vykázat je oba z prostranství, určeného k provozování aktivní činnosti. Dále se majiteli doporučuje provést jednou za půl roku koprologické vyšetření výkalů psa.
 3. Každý pes musí být během pobytu s ostatními psy před, v průběhu a po dokončení aktivní činnosti opatřen ochranným náhubkem, neurčí-li skupinář jinak. Uvedené platí zejména pro psy s kohoutkovou výškou nad 40 cm.
 4. Při všech akcích, pořádaných sdružením, musí být pes opatřen jakýmkoliv identifikačním předmětem, který by v případě ztráty psa a jeho následného nálezu umožnil kontaktovat přímo majitele nebo osobu, která by psa identifikovala a zajistila okamžité spojení s majitelem.
 5. Identifikačním předmětem se rozumí např. psí známka, kožené nebo kovové pouzdro v němž je uložen záznam, záznam vypsaný na obojku, kovový štítek se záznamem umístěný na obojku apod.
 6. Skupinář může provést v průběhu povinné i dobrovolné části aktivní činnosti namátkovou kontrolu identifikačních předmětů a uložit pokutu ve výši 50,- Kč psovodovi, jehož pes nebude při kontrole identifikačním předmětem opatřen. Skupinář je povinen psovodovi vydat potvrzení o příjmu uložené pokuty (příjmový doklad, opatřený razítkem sdružení). Finanční výtěžek z uložených pokut bude vložen do hospodaření sdružení a účetně zaznamenán.
 7. Pověřený skupinář je osoba, která je v dostatečné míře seznámena s prováděním sportovního výcviku psů v ČR.
 8. Skupinář nesmí požadovat po osobách a psech aktivitu, která je v rozporu se stanovami CANIS FAMILIARIS, klubovým řádem a pravidly pro sportovní výcvik psů ČR a mohla by všeobecně způsobit újmu na zdraví a životě osob a zvířat nebo poškození majetku.
 9. Majitel psa je povinen svého psa ovládat takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života osob a zvířat nebo k poškození majetku.
 10. V případě škody na zdraví, životě nebo majetku, způsobené osobou nebo zvířetem se náprava bude řešit zákony a obecně platnými vyhláškami ČR.
 11. Členům se doporučuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, zdraví a životě osob, způsobené držbou psa.
 12. Majitel psa je povinen užívat všechny pomůcky, které jsou vlastnictvím  CANIS FAMILIARIS, takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě.
II. Rozdělení členství a činnosti do skupin a podmínky
 1. Členství v CANIS FAMILIARIS je rozděleno do dvou skupin podle aktivity.
  PASIVNÍ ČLENSTVÍ
  - řádní členové platící členské příspěvky, aktivně se neúčastní pořádaných akcí, účastní se členských schůzí, svým chováním a členskými příspěvky podporují činnost sdružení
  AKTIVNÍ ČLENSTVÍ
  - řádní členové platící členské příspěvky, aktivně se účastní pořádaných akcí, účastní se členských schůzí, svým chováním a členskými příspěvky podporují činnost sdružení
 2. Aktivní činnost CANIS FAMILIARIS je rozdělena do dvou částí:
  povinná část
  - informatika, cvičení základní poslušnosti a ovladatelnosti psa
  dobrovolná část
  - ostatní aktivity, zařazené mimo rámec základní poslušnosti a ovladatelnosti psa
III. Pravidla užívání cvičiště ve Velkém Týnci a podmínky pohybu mimo cvičiště
 1. Parkování automobilů na soukromých pozemcích je zakázáno, zejména kdekoliv v blízkosti příjezdové asfaltové cesty před mostem přes potok. V okolí cvičiště je dovoleno parkovat podél plotu šrotiště, avšak tak, aby nebyla blokována brána šrotiště. Dále je povoleno parkovat těsně podél plotu cvičiště (mimo vjezd a branku), vždy ale tak, aby byl umožněn v maximální míře pohyb po polní cestě podél cvičiště. Parkování je dále povoleno na cvičišti v prostoru vjezdu podél plotu. V případě nejasností bude platné rozhodnutí řídícího výcviku. Při parkování je nezbytné zachovat maximální míru ohleduplnosti k obyvatelům v okolí cvičiště.
 2. Je zakázáno jakkoli znečišťovat cvičiště a jeho nejbližší okolí psími exkrementy či lidskými výkaly a močí. Pro vykonání nezbytných potřeb členů lze využít bezplatně toaletu v hostinci u hlavní cesty nebo chemickou toaletu na cvičišti. V případě, že se vykálí pes na ploše cvičiště, je povinen psovod výkaly neprodleně odstranit a hygienicky zlikvidovat.
 3. Při pohybu psů mimo cvičiště platí tato pravidla:
  Venčit psy je možné na polní cestě, vedoucí mezi poli mimo ochranné pásmo prameniště vody a mimo obydlenou oblast. POZOR- v těchto prostorách platí myslivecký zákon!
  Po polní cestě, vedoucí od cvičiště do kopce směrem k polím musí být psi voděni na vodítku. V okolí tohoto úseku musí být případné výkaly odstraněny a hygienicky zlikvidovány.
  Vstup na soukromé, především zatravněné pozemky v okolí cvičiště je zakázán.
 4. Pes na úvazu musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění. Psi, kterým bylo určeno nosit při výcviku náhubek, musí mít náhubek i u úvazu nebo musí být zajištěni dvěma nezávislými vodítky a obojky. Při samostatném vedení psa na cvičišti zodpovídá každý psovod za to, že jeho pes nebude narušovat aktivity ostatních.
 5. Pokud se bude pes - samec po cvičišti při výcviku pohybovat bez vodítka v delší vzdálenosti od psovoda, avšak pod jeho plným dohledem, musí psovod dohlédnout, aby nebyly značkovány rohy klubovny či předměty a pomůcky výcviku.
 6. Bude-li vyžadovat některá aktivita na cvičišti nestandardní podmínky nebo podmínky, neošetřené v klubovém řádu, musí s těmito podmínkami souhlasit všichni psovodi, přítomní na cvičišti.
 7. Volně se mohou psi pohybovat po cvičišti pouze mimo dobu výcviku a za souhlasu všech přítomných psovodů.
 8. Ve sporných případech platí rozhodnutí řídícího výcviku.