Stanovy občanského sdružení CANIS FAMILIARIS

I. Základní ustanovení

 1. Název organizace: CANIS FAMILIARIS - sdružení přátel psů
  Sídlo organizace: Werichova 19, 779 00  OLOMOUC
  Působnost organizace: na území ČR
 2. CANIS FAMILIARIS - sdružení přátel psů je společenská organizace - občanské sdružení - registrovaná jako samostatný právní subjekt s vlastní hospodářskou činností, sdružující přátele psů a zájemce o domácí výchovu psa a zlepšení vztahu mezi člověkem a psem.
II. Předmět činnosti
 1. Rozvoj kynologických aktivit na úrovni kulturně-společenské a výchovné.
 2. Zvyšování úrovně vlastnictví a držení psů způsobem prospěšným pro zvířata samotná, obce, oblasti, případně ČR. Výchova členů sdružení a ostatní veřejnosti k odpovědnosti na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání, občanského zákona a obecně platných vyhlášek.
 3. Pořádání akcí a aktivit v souladu s platnými zákony ČR a chovatelskými řády.
 4. Spolupráce s kynologickými kluby, organizacemi ochránců zvířat a veřejně prospěšnými institucemi.
 5. Důstojná reprezentace sdružení, města a oblasti.
III. Členství a jeho formy
 1. Členství v občanském sdružení CANIS FAMILIARIS není podmíněno členstvím v žádné organizaci, zastřešující jakoukoliv formu kynologických aktivit.
 2. Druhy členství:
  - řádné členství - členové po dovršení 18-ti let věku
  - mládežnické členství - členové do 18-ti let věku
  - čestné členství
 3. Členem CANIS FAMILIARIS se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami sdružení CANIS FAMILIARIS a chce se podílet na činnosti sdružení.
 4. Řádné a mládežnické členství v CANIS FAMILIARIS vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky členem výboru a zaplacením členského příspěvku.
 5. Zánik členství:
  - žádostí člena na klubovou radu
  - vyloučení při neplnění základních povinností, při hrubém porušení stanov; o vyloučení rozhoduje členský výbor
  - úmrtím člena
  - zánikem sdružení CANIS FAMILIARIS
  - nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
IV. Práva a povinnosti člena
 1. Práva členů:
  - účastnit se aktivit, vyvíjených sdružením CANIS FAMILIARIS
  - využívat se souhlasem členského výboru techniku, odborné publikace a materiály, kterými sdružení CANIS FAMILIARIS disponuje
  - být informován o všech aktivitách sdružení
  - účastnit se všech členských schůzí a být v plné míře informován o výsledcích jednání členského výboru
 2. Povinnosti členů
  - podílet se na činnostech, vyvíjených sdružením a přispívat tak k jejich maximální úspěšnosti
  - dodržovat stanovy sdružení CANIS FAMILIARIS
  - pravidelně platit členské příspěvky
V. Orgány sdružení
 1. Členský výbor:
  - členský výbor sestává z max. 7 členů
  - o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většina z celkového počtu 7
  - členem členského výboru se může stát osoba po dovršení 18-ti let věku
  - členský výbor je volen členskou schůzí
 2. Revizní komise:
  - revizní komise je tříčlenná
  - dohlíží na hospodaření sdružení a dodržování stanov
  - je volena členskou schůzí
  - jejím členem se může stát osoba po dovršení 18-ti let věku
 3. Předseda
  - je automaticky členem členského výboru
  - je zplnomocněn jednat ve jménu klubu
  - je volen členskou schůzí
  - musí být starší 18-ti let věku
 4. Členská schůze
  - členskou schůzi svolává členský výbor minimálně jedenkrát za kalendářní rok
  - hlasovací právo mají pouze řádní členové
  - o projednávaných věcech rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných řádných členů
 5. Osoby zplnomocněné jednat jménem sdružení:
  - předseda
  - osoby, určené členským výborem
 6. Všechny orgány sdružení kromě členské schůze jsou voleny na období dvou (2) let.
VI. Právní subjektivita, hospodaření
 1. Občanské sdružení CANIS FAMILIARIS je registrováno jako samostatný právní subjekt. Statutárním zástupcem pro veškerá jednání za sdružení je pověřen předseda a ostatní osoby, pověřené členským výborem. Při písemné formě vyřizování je zapotřebí minimálně podpisů dvou osob, zplnomocněných jednat jménem sdružení.
 2. Hospodaření sdružení je zabezpečeno podle předpisů a směrnic, platných pro sdružení.
 3. Finanční prostředky na provoz sdružení budou získávány od sponzorů a z členských příspěvků.
 4. Roční členský příspěvek:
  - řádní členové starší 18. let: 400,- Kč
  - členové, pobírající plný starobní nebo invalidní důchod: 200,- Kč
  - mládež do 18. let: 200,- Kč
  Částka ročního členského příspěvku může být zvýšena. Návrh a odsouhlasení zvýšení členského příspěvku bude provedeno členskou schůzí.
 5. Získané finanční prostředky budou použity pro hrazení výloh, spojených s provozem sdružení CANIS FAMILIARIS, a pro jeho rozvoj.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Stanovy občanského sdružení CANIS FAMILIARIS nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí.
 2. CANIS FAMILIARIS zanikne, usnese-li se na tom členská schůze nejméně 3/4 většinou při účasti minimálně 4/5 řádných členů. Členská schůze zároveň rozhodne o způsobu zániku.